5 Nǐ yào zaì Yēhéhuá nǐ shén miànqián shuō , wǒ zǔ yuán shì yī gè jiāng wáng de Yàlán rén , xià dào Āijí jìjū . tā rénkǒu xīshǎo , zaì nàli què chéng le yòu dà yòu qiáng , rén shǔ hĕn duō de guó mín .