9 Móxī hé jìsī Lìwèi rén xiǎoyù Yǐsèliè zhòngrén shuō , Yǐsèliè a , yào mò mò jìng tīng . nǐ jīnrì chéngwéi Yēhéhuá nǐ shén de bǎixìng le .