11 Nǐ zaì Yēhéhuá xiàng nǐ lièzǔ qǐshì yīngxǔ cì nǐde dì shàng , tā bì shǐ nǐ shēn suǒ shēng de , shēngchù suǒ xià de , dì suǒ chǎn de , dōu chuò chuò yǒuyú .