45 Zhè yīqiè zhòuzǔ bì zhuīsuí nǐ , gǎn shàng nǐ , zhídào nǐ mièwáng . yīnwei nǐ bú tīng cóng Yēhéhuá nǐ shén de huà , bú zūnshǒu tā suǒ fēnfu de jièmìng lǜ lì .