51 Tāmen bì chī nǐ shēngchù suǒ xià de hé nǐ dì tǔ suǒ chǎn de , zhídào nǐ mièwáng . nǐde wǔgǔ , xīn jiǔ , hé yóu , yǐjí niúdú , yánggāo , dōu bú gĕi nǐ liú xià , zhídào jiāng nǐ mièjué .