10 Jīnrì nǐmen de shǒulǐng , zúzhǎng ( yuánwén zuò zhīpaì ) , zhǎnglǎo , guān zhǎng , Yǐsèliè de nán dīng , nǐmen de qīzi , érnǚ hé yíng zhōng jìjū de , yǐjí wéi nǐmen pǐ chái tiǎo shuǐ de rén , dōu zhàn zaì Yēhéhuá nǐmen de shén miànqián ,