2 Móxī zhào le Yǐsèliè zhòngrén lái , duì tāmen shuō , Yēhéhuá zaì Āijí dì , zaì nǐmen yǎnqián xiàng fǎlǎo hé tā zhòng chénpú , bìng tā quán dì suǒ xíng de yīqiè shì , nǐmen dōu kànjian le ,