20 Dĕng dào nǐmen dìxiōng zaì Yuēdànhé nàbiān , yĕ de Yēhéhuá nǐmen shén suǒ cìgĕi tāmende dì , yòu shǐ tāmen de xiǎng píngān , yǔ nǐmen yíyàng , nǐmen cái kĕyǐ huí dào wǒ suǒ cìgĕi nǐmen wéi yè zhī dì .