23 Yēhéhuá zhǔfu nèn de érzi Yuēshūyà shuō , nǐ dàng gāngqiáng zhuàng dǎn , yīnwei nǐ bì lǐng Yǐsèliè rén jìn wǒ suǒ qǐshì yīngxǔ tāmende dì . wǒ bì yǔ nǐ tóng zaì .