Shēnméngjì 31:21

21 Nàshí , yǒu xǔduō huòhuàn zāinàn líndào tāmen , zhè gē bì zaì tāmen miànqián zuò jiànzhèng , tāmen hòu ! yì de kǒu zhōng bì niàn sòng bú wáng . wǒ wèi lǐng tāmen dào wǒ suǒ qǐshì yīngxǔ zhī dì yǐ xiān , tāmen suǒ huái de yìniàn wǒ dōu zhīdào le .