3 Yēhéhuá nǐmen de shén bì yǐndǎo nǐmen guō qù , jiāng zhèxie guó mín zaì nǐmen miànqián mièjué , nǐmen jiù de tāmende dì . Yuēshūyà bì yǐndǎo nǐmen guō qù , zhēng rú Yēhéhuá suǒ shuō de .