21 Tāmen yǐ nà bú suàn wéi shén de chù dòng wǒde fènhèn , yǐ xū wú de shén rĕ le wǒde nùqì . wǒ yĕ yào yǐ nà bú chéng zǐmín de chù dòng tāmende fènhèn , yǐ yúmeì de guó mín rĕ le tāmende nùqì .