24 Tāmen bì yīn jīè xiāo shòu , beì yán rè kǔ dú tūn miè . wǒ yào dǎfa yĕshòu yòng yá chǐ yǎo tāmen , bìng tǔ zhōng fù xíng de , yòng dúqì haì tāmen .