50 Nǐ bì sǐ zaì nǐ suǒ dēng de shān shàng , guī nǐ lièzǔ ( yuánwén zuò bĕn mín ) qù , xiàng nǐ gēge Yàlún sǐ zaì hé Ěr shān shàng , guī tāde lièzǔ yíyàng .