9 Nèn de érzi Yuēshūyà . yīnwei Móxī céng àn shǒu zaì tā tóu shàng , jiù beì zhìhuì de líng chōngmǎn , Yǐsèliè rén biàn tīng cóng tā , zhào zhe Yēhéhuá fēnfu Móxī de xíng le .