24 Yēhéhuá yòu fēnfu wǒmen zūnxíng zhè yīqiè lǜ lì , yào jìngwèi Yēhéhuá wǒmen de shén , shǐ wǒmen cháng de hǎo chǔ , mĕng tā bǎoquán wǒmen de shēngmìng , xiàng jīnrì yíyàng .