6 Yīnwei nǐ guī Yēhéhuá nǐ shén wéi shèngjié de mín . Yēhéhuá nǐ shén cóng dì shàng de wàn mín zhōng jiǎnxuǎn nǐ , tè zuò zìjǐ de zǐmín .