Shēnméngjì 7:4

4 Yīnwei tā bì shǐ nǐ érzi zhuǎn lí bú gēn cóng zhǔ , qù shìfèng bié shén , yǐzhì Yēhéhuá de nùqì xiàng nǐmen fā zuò , jiù sù sù dì jiāng nǐmen mièjué .