We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
5 Yuàn Yēhéhuá cóng Xī \'ān cì fú gĕi nǐ . yuàn nǐ yìshēng yī shì , kànjian Yēlùsǎlĕng de hǎo chù .