We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
19 Jìngwèi nǐ tóukào nǐde rén , nǐ wèi tāmen suǒ jīcún de , zaì shìrén miànqián suǒ shīxíng de ēnhuì , shì hédĕng dà ne .