We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
6 Yǒu xǔduō rén shuō , shuí néng zhǐshì wǒmen shénme hǎo chù . Yēhéhuá a , qiú nǐ yǎng qǐ liǎn lái , guāng zhào wǒmen .