4 Wǒ cóng qián yǔ zhòngrén tóng wǎng , yòng huānhū chēngzàn de shēngyīn , lǐng tāmen dào shén de diàn lǐ , dàjiā shǒu jié . wǒ zhuī xiǎng zhèxie shì , wǒde xīn jíqí bēi shāng .