13 Dàn wǒ zaì yuènà de shíhou , xiàng nǐ Yēhéhuá qídǎo . shén a , qiú nǐ àn nǐ fēngshèng de cíaì , píng nǐ zhĕngjiù de chéngshí , yīngyún wǒ .