We are currently undergoing maintenance, all user specific funtions will be disabled for a short time. Sorry for the inconvenience.
6 Wǒ cóng chū mǔ tāi beì nǐ fú chí . shǐ wǒ chū mǔ fù de shì nǐ . wǒ bì chángcháng zànmĕi nǐ .