1 Yēhéhuá zuò wáng . tā yǐ wēiyán wéi yī chuān shang . Yēhéhuá yǐ nénglì wéi yī , yǐ nénglì shùyào . shìjiè jiù jiāndéng , bùdé dòng yáo .