24 Kuītàn de rén kànjian yī gèrén cóng chéng lǐ chūlai , jiù duì tā shuō , qiú nǐ jiāng jìn chéng de lù zhǐshì wǒmen , wǒmen bì ēn dāi nǐ .