13 Yàmén rén de wáng huídá Yēfútā de shǐzhĕ shuō , yīnwei Yǐsèliè rén cóng Āijí shàng lái de shíhou zhān jū wǒde dì , cóng Yànèn hé dào Jabbok hé , zhídào Yuēdànhé . xiànzaì nǐ yào hǎo hǎo de jiāng zhè dì guī hái ba .