21 Yēhéhuá Yǐsèliè de shén jiāng Xīhóng hé tāde zhòng mín dōu jiāo zaì Yǐsèliè rén shǒu zhōng , Yǐsèliè rén jiù jī shā tāmen , dé le Yàmólìrén de quán dì ,