19 Yǐsèliè rén dǎfa shǐzhĕ qù jiàn yà Mólì wáng Xīhóng , jiù shì Xīshíbĕn de wáng , duì tā shuō , qiú nǐ róng wǒmen cóng nǐde dì jīngguò , wǎng wǒmen zìjǐ de dìfang qù .