35 Yēfútā kànjian tā , jiù sī liè yīfu , shuō , āi zāi . wǒde nǚér a , nǐ shǐ wǒ shén shì chóukǔ , jiào wǒ zuò nán le . yīnwei wǒ yǐjing xiàng Yēhéhuá kāikǒu xǔyuàn , bùnéng wǎnhuí .