Shìshījì 11:33

33 Tā jiù dàdà shā baì tāmen , cóng yà luó Ěr dào mǐ nì , zhídào yà beì lè/lēi Jīlā míng , gōng qǔ le èr shí zuò chéng . zhèyàng Yàmén rén jiù beì Yǐsèliè rén zhìfú le .