14 Cānsūn dào le lì xī , Fēilìshì rén dōu yíng zhe xuān nāng . Yēhéhuá de líng dàdà gǎndòng Cānsūn , tā bei5 shàng de shéng jiù xiàng huǒshào de má yíyàng , tāde bǎng shéng dōu cóng tā shǒu shàng tuō luō xià lái .