20 Dà lì là shuō , Cānsūn nǎ . Fēilìshì rén ná nǐ lái le . Cānsūn cóng shuì zhōng xǐng lái , xīnli shuō , wǒ yào xiàng qián jǐ cì chū qù huó dòng shēntǐ . tā què bù zhīdào Yēhéhuá yǐjing líkāi tā le .