Shìshījì 16:18

18 Dà lì là jiàn tā bǎ xīn zhōng suǒ cáng de dōu gàosu le tā , jiù dǎfa rén dào Fēilìshì rén de shǒulǐng nàli , duì tāmen shuō , tā yǐjing bǎ xīn zhōng suǒ cáng de dōu gàosu le wǒ , qǐng nǐmen zaì shàng lái yī cì . yúshì Fēilìshì rén de shǒulǐng shǒu lǐ ná zhe yínzi , shàng dào fùrén nàli .