23 Fēilìshì rén de shǒulǐng jùjí , yào gĕi tāmende shén dà gún xiàn dà jì , bìngqiĕ huānlè , yīnwei tāmen shuō , wǒmen de shén jiāng wǒmen de chóudí Cānsūn jiāo zaì wǒmen shǒu zhōng le .