28 Cānsūn qiúgào Yēhéhuá shuō , zhǔ Yēhéhuá a , qiú nǐ juàn niàn wǒ . shén a , qiú nǐ cì wǒ zhè yī cì de lìliang , shǐ wǒ zaì Fēilìshì rénshēn shàng bào nà wān wǒ shuāng yǎn de qiú .