3 Cānsūn shuì dào bàn yè , qǐlai , jiāng chéng mén de mén shān , ménkuàng , mén shuān , yī qí chāi xià lái , káng zaì jiān shàng , káng dào Xībǎilún qián de shāndǐng shàng .