30 Shuō , wǒ qíngyuàn yǔ Fēilìshì rén tóng sǐ . jiù jìnlì qū shēn , fángzi dǎotā , yē zhù shǒulǐng hé fáng neì de zhòngrén . zhèyàng , Cānsūn sǐ shí suǒ shā de rén , bǐ huó zhe suǒ shā de hái duō .