Shìshījì 16:31

31 Cānsūn de dìxiōng hé tā fù de quán jiā , dōu xià qù qǔ tāde shī shǒu , tái shàng lái zàng zaì Suǒlà hé Yǐshí taó zhōngjiān , zaì tā fù mǎ Nuóyà de fùnmù lǐ . Cānsūn zuò Yǐsèliè de shì shī èr shí nián .