5 Fēilìshì rén de shǒulǐng shàng qù jiàn nà fùrén , duì tā shuō , qiú nǐ kuāng hōng Cānsūn , tàn tàn tā yīn hé yǒu zhème dà de lì qì , wǒmen yòng hé fǎ néng shēng tā , kúnbǎng kèzhì tā . wǒmen jiù mĕi rén gĕi nǐ yī qiā yī bǎi Shĕkèlè yínzi .