4 Mǐjiā jiāng yínzi huán tā mǔqin , tā mǔqin jiāng èr bǎi Shĕkèlè yínzi jiāo gĕi yín jiàng , diāokè yī gè xiàng , zhù chéng yī gè xiàng , ānzhì zaì Mǐjiā de wū neì .