Shìshījì 17:2

2 Tā duì mǔqin shuō , nǐ nà yī qiā yī bǎi Shĕkèlè yínzi beì rén ná qù , nǐ yīncǐ zhòuzǔ , bìngqiĕ gàosu le wǒ . kàn nǎ . zhè yínzi zaì wǒ zhèlǐ , shì wǒ ná qù le . tā mǔqin shuō , wǒ ér a , yuàn Yēhéhuá cì fú yǔ nǐ .