14 Cóng qián kuītàn là yì dì de wǔ gèrén duì tāmende dìxiōng shuō , zhè zhái zǐ lǐ yǒu Yǐfúdé hé jiā zhōng de shénxiàng , bìng diāokè de xiàng yǔ zhù chéng de xiàng , nǐmen zhīdào ma . xiànzaì nǐmen yào xiǎng yī xiǎng dāng zĕnyàng xíng .