3 Tāmen línjìn Mǐjiā de zhùzhái , tīng chū nà shàonián Lìwèi rén de kǒuyīn lái , jiù jìn qù wèn tā shuō , shuí lǐng nǐ dào zhèlǐ lái . nǐ zaì zhèlǐ zuò shénme . nǐ zaì zhèlǐ dé shénme .