14 Yēhéhuá de nùqì xiàng Yǐsèliè rén fā zuò , jiù bǎ tāmen jiāo zaì qiǎngduó tāmende rén shǒu zhōng , yòu jiāng tāmen fù yǔ sìwéi chóudí de shǒu zhōng , shènzhì tāmen zaì chóudí miànqián zaì bùnéng zhàn lì dé zhù .