7 Yuēshūyà zaì shì hé Yuēshūyà sǐ hòu , nàxiē jiàn Yēhéhuá wèi Yǐsèliè rén suǒ xíng dà shì de zhǎnglǎo hái zaì de shíhou , bǎixìng dōu shìfèng Yēhéhuá .