27 Nàshí , shén de yuē guì zaì nàli . Yàlún de sūnzi , YǐlìYàsā de érzi Fēiníhā shì lì zaì yuē guì qián . Yǐsèliè rén wèn Yēhéhuá shuō , wǒmen dāng zaì chū qù yǔ wǒmen dìxiōng Biànyǎmǐn rén dǎzhàng ne . háishì ba bīng ne . Yēhéhuá shuō , nǐmen dāng shàng qù , yīnwei míngrì wǒ bìjiāng tāmen jiāo zaì nǐmen shǒu zhōng .