18 Zhǐshì wǒmen bùnéng jiāng zìjǐ de nǚér gĕi tāmen wèi qī . yīnwei Yǐsèliè rén céng qǐshì shuō , yǒu jiāng nǚér gĕi Biànyǎmǐn rén wèi qī de , bì shòu zhòuzǔ .