8 Suǒyǐ Yēhéhuá de nùqì xiàng Yǐsèliè rén fā zuò , jiù bǎ tāmen jiāo zaì Mĕisuǒbùdámǐyà wáng gǔ shān lì sà tián de shǒu zhōng . Yǐsèliè rén fúshì gǔ shān lì sà tián bā nián .