9 Yǐsèliè rén hū qiú Yēhéhuá de shíhou , Yēhéhuá jiù wèi tāmen xīngqǐ yī wèi zhĕngjiù zhĕ jiù tāmen , jiù shì Jiālè xiōngdi Jīnàsī de érzi Étuóniè .